شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما

ورود کارکنان

شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما در زمینه های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال می باشد