خدمات شرکت زیما

حمایت از کسب و کارهای فناورانه جدید

شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما در زمینه های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال می باشد

حمایت از کسب و کارهای فناورانه جدید

شرکت نفت و گاز و پتروشيمي زيما بمنظور دستيابي به ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي سرمايه گذاري و افزايش دارايي هاي شرکت ( دارايي هاي مشهود و نا مشهود ) از طريق ايجاد کسب و کار فناورانه جديد و سرمايه گذاري در توسعه شرکت هاي نو پا و زايشي دانش بنيان ، حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان و تجاري سازي دستاوردهاي علمي و پژوهشي نخبگان و صاحبان ايده هاي نو آورانه را جزو اهداف خود قرار داده است

کارکردهاي مورد انتظار از اجرايي سازي برنامه هاي حمايتي شركت زيما

تجاري سازي نوآوري ها و فناوري هاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

حمايت از شركت هاي زايشي و نوپا در جهت كارآفريني و ايجاد كسب و كار جديد فناورانه

افزايش اعتبار برند شرکت و ساير دارايي هاي نامشهود آن براي افزايش اعتبار تجاري در جهت سرمايه گذاري و مشاركت هاي فناورانه داخلي و بين المللي

ايجاد مكانيزم موثر همكاري با مراکز علمي، تحقيقاتي و فناوري (دانشگاه ها، پارک هاي علم و فناوري، مراکز رشد، پژوهشگاه ها و ...) براي انتقال فناوري و تجاري سازي دستاوردهاي علمي و پژوهشي و ايجاد کسب و کارهاي جديد فناورانه دانش بنيان

ارزيابي تخصصي ايده هاي نوآورانه براي شناسايي قابليت هاي سرمايه گذاري با رويکرد کاهش ريسک و افزايش سود سرمايه گذاري

کشف، شناسايي، ارزيابي و به کارگيري فرصت هاي داراي ارزش افزوده اقتصادي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

چارچوب هاي تعريف شده براي همكاري شركت در راستاي تحقق اهداف موردنظر

سرمايه گذاران

همراهي، همكاري و ايجاد نهاد سرمايه گذاري جسورانه (VC Fund)

همکاري با صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري و نيز شرکت هاي تأمين سرمايه و سرمايه گذاران بزرگ حقوقي و حقيقي در زمينه سرمايه گذاري هاي حوزه هاي مرتبط

تأمين مالي با بازده ثابت و بلند مدت با بهره گيري از ظرفيت بازارهاي مالي

پذيرش سرمايه گذار از طريق عرضه سهام شرکت هاي ايجاد شده

مشارکت در اجرايي سازي طرح هاي دانش بنيان

كارآفرينان و صاحبان ايده

پشتيباني شرکت زيما از کارآفرينان و صاحبان ايده در آفرينش کسب و کارهاي جديد دانش بنيان و همراهي و حمايت از آنها در مسير رشد کسب و کارهاي مبتني بر فناوري، بستر مناسبي را براي دستيابي سريع به اهداف و شکوفايي فراهم مي آورد